ராஜாங்க அமைச்சுக்களுக்கான 32 செயலாளர்கள் நியமனம்; ஒருவர் முஸ்லிம்

🕔 December 9, 2019

புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ராஜாங்க அமைச்சுக்களுக்கான செயலாளர்கள் இன்று திங்கட்கிழமை நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அந்த வகையில் 32 செயலாளர்களுக்கான நியமனங்களை ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி.பி. ஜயசுந்தர வழங்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்வு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்றது.

புதிய செயலாளர்கள் மற்றும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ராஜாங்க அமைச்சுக்களின் விவரங்கள் வருமாறு;

01. எஸ்.எச். ஹரிஸ்சந்திர – நீர் வழங்கல் வசதிகள்
02. பேராசிரியர் ரஞ்சித் திசாநாயக்க – நகர அபிவிருத்தி
03. எஸ். சேனாநாயக்க – நீர்பாசன, கிராமிய அபிவிருத்தி
04. எம்.சி.எல். றொட்ரிகோ – காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி
05. எஸ்.எச்.ஏ.என்.டீ. அபேரட்ன – பொருளாதாரம், கொள்கை அபிவிருத்தி
06. பீ.கே.எஸ். ரவீந்திர – பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டு அலுவல்கள்
07. டீ.ஏ.டபிள்யூ. வணிகசூரிய – புகையிரத சேவைகள்
08. பேராசிரியர். சுனந்த மத்தும பண்டார- தகவல் தொலைத் தொடர்பு, தொழில்நுட்பம்
09. டீ.எஸ். விஜெயசேகர – சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழிற்துறை.
10. எல்.டீ. சேனாநாயக்க – சர்வதேச ஒத்துழைப்ப
11. ஆர்.எஸ்.எம்.வி. செனவிரத்ன- சுதேச வைத்திய சேவைகள்
12. ஏ.எஸ். பத்மலதா- மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள்
13. கே.எச்.டீ.கே. சமரகோன்- மின்வலு
14. எம்.ஏ.பீ.வி. பண்டாரநாயக்க – இளைஞர் விவகாரம்
15. எம். தேவசுரேந்திர – மின்சக்தி
16. எஸ்.ஜி. விஜயபந்து – அரச முகாமைத்துவ கணக்கீடு
17. எஸ். அருமைநாயகம் – முதலீட்டு மேம்பாடு
18. எம்.எஸ்.எஸ்.எஸ். பெர்னாண்டோ – சுற்றுலா மேம்பாடு
19. சி.எஸ். லோகுஹெட்டி- தொழில்நுட்ப புத்தாக்கம்
20. ஜி.சி. கருணாரத்ன – மனித உரிமைகள் சட்ட சீர்திருத்தம்
21. ஏ. சேனாநாயக்க – மஹாவலி அபிவிருத்தி
22. எம்.ஐ. அமீர் – ஏற்றுமதி, கமத்தொழில்
23. டீ.டீ. மாதர ஆராச்சி – அபிவிருத்தி வங்கிகள், கடன் திட்டங்கள்
24. என்.பி.வி.சீ. பியதிலக்க – துறைமுக அபிவிருத்தி அலுவல்கள்
25. இ.எம்.எம்.ஆர்.கே. ஏக்கநாயக்க – போக்குவரத்து சேவைகள் முகாமைத்துவம்
26. கே.டபிள்யூ.டி.என். அமரதுங்க – நெடுஞ்சாலைகள் அபிவிருத்தி
27. ஏ.கே.டபிள்யூ.டபிள்யூ.எம்.என்.கே. வீரசேகர – வனஜீவராசிகள் வளங்கள்.
28. டபிள்யூ.ஏ.டீ.சீ. ரூபசிங்க – சுற்றாடல்
29. கே.ஏ.கே.ஆர். தர்மபால – கடற்தொழில் மற்றும் நன்னீர் மீன்பிடி
30. கே.ஜி.ஏ. அலவத்த – சமூக பாதுகாப்பு.
31. ஆர். விஜயலட்சுமி – சமூக மேம்பாடு
32. அனுராத விஜெயகோன் – தேயிலை தொழில்துறை மேம்பாடு

Comments